top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram

Algemene voorwaarden

EEN BEETJE SAAI, MAAR HET HOORT ERBIJ...

Bij het boeken van een foto reportage bij Fotostudio Lief gaan je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Monique Bonnema (hierna: Fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overkomst wordt gesloten (hierna; opdrachtgever)

1.2 Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Fotograaf waarmee beoogd wordt een overkomst aan te gaan.

1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.

1.4 Fotograaf: Fotostudio Lief, kvk 66393272, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.5 Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Fotograaf de overkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

1.8 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in zin van de Auteurswet.

1.9 Fotoreportage: de uitvoering van de overeengekomen fotografie.

1.10Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

1.11 Newborn fotografie: fotografie uitgevoerd tijdens en rondom een bruiloft.

1.12 Sittersessie: fotografie uitgevoerd tijdens en rondom een familie.

1.13 Cakesmash fotografie: fotografie uitgevoerd tijdens en rondom een Newborn.

1.14 Nabewerking: het op kleur, contrast en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto's door Fotograaf.

2. TOEPASSING​

​2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever en ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2 Opdrachtgever kan bepalingen of voorwaarden stellen die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden. Deze bepalingen of voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover ze door Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. AANBOD

3.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een brochure met prijzen of een offerte.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Fotograaf.

3.3 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.

4.2 Indien Opdrachtgever dit akkoord niet geeft, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.3 Fotograaf mag een opdracht weigeren, wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Fotograaf onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4.4 Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met instemming van beide partijen worden gewijzigd. Fotograaf kan in dat geval de vergoeding voor de opdracht aanpassen. 

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Fotograaf zal de opdracht uitvoeren in haar eigen gebruikelijke stijl, zoals weergegeven op haar website. Fotograaf zal daarbij de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

5.2 Fotograaf zal zich inspannen en zal naar beste kunnen handelen binnen de omstandigheden van de uitvoering van de opdracht.

5.3 Opdrachtgever is verplicht om de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

5.4 Opdrachtgever zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoeren van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt onder andere het tijdstip en juist informeren van degenen die gefotografeerd worden, met betrekking tot tijdstippen en locaties. Als Opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt, heeft Fotograaf het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden.

5.5 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

6. LEVERING​

6.1 Fotograaf maakt naar eigen inzicht een selectie van de foto's. Fotograaf lever de foto's in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

6.2 Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking buiten het hiervoor vermelde is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

6.3 Fotograaf levert enkel bewerkte fotobestanden en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van foto's. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto's te ontvangen.

6.4 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen slechts geschatte levertijden. Indien er sprake is van een langere levertijd, zal Fotograaf daar zo snel mogelijk melding van maken.

6.5 Binnen 48 uur na uitvoerdatum levert de Fotograaf een online preview. Na goedkeuring door de Opdrachtgever zal deze door Fotograaf op Facebook geplaatst worden. Indien voormelde termijn niet haalbaar is, zal de Fotograaf dit zo spoedig mogelijk laten weten.

6.6 Digitale foto bestanden worden, afhankelijk van de overeengekomen fotografie, uiterlijk 6 weken nadat ze online beschikking zijn gesteld in jpg-formaat middels een online fotogalerij geleverd.

6.7 De fotogalerij blijft 2 maanden beschikbaar voor Opdrachtgever. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.Afhankelijk van de overeengekomen fotografie levert Fotograaf binnen 6 weken een online blog. De blog en (eventueel) een (geboorte) verhaal zullen op de website van Fotograaf geplaatst worden. 

6.8 Indien overeengekomen levert Fotograaf een fotoboek overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden.

6.9 Na oplevering van de bestanden is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een back-up. De Fotograaf bewaart de bestanden maximaal een jaar.

7. ALBUM

7.1 Fotograaf zal niet eerder aan het ontwerpen van het fotoboek beginnen, dan wanneer de gehele factuur voor de fotografie en het fotoboek is voldaan.

7.2 Het eerste ontwerp van een fotoboek zal binnen 4 weken nadat de reportage is opgeleverd, digitaal voorgelegd worden.

7.3 Opdrachtgever krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. In deze wijzigingsrondes kunnen maximaal 20 kleine aanpassingen per ronde worden gedaan, waaronder bijvoorbeeld kleine aanpassingen in de lay-out, foto's omwisselen voor foto's met dezelfde verhoudingen of het verwijderen van enkele woorden. Extra wijziging rondes of meer ingrijpende wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip zijn slechts mogelijk in overleg met Fotograaf en tegen betaling van een extra vergoeding.

7.4 Binnen 14 dagen na gevraagde wijzigingen legt Fotograaf een nieuw ontwerp voor aan Opdrachtgever. 

7.5 Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan wanneer Opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

7.6 Als Fotograaf niet binnen 3 maanden een reactie op het laatste ontwerp heeft ontvangen, wordt dit laatste ontwerp als akkoord door Opdrachtgever beschouwd en zal Fotograaf overgaan tot bestelling.

7.7 Het fotoboek wordt door Fotograaf per post aan Opdrachtgever toegezonden, tenzij anders overeengekomen. De leveringstermijn is binnen 8 weken na akkoord op het ontwerp. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. Wanneer er sprake is van een langere levertijd, zal Fotograaf daar zo snel mogelijk melding van maken.

7.8 Als na levering van het fotoboek schade instaat bij normaal gebruik moet Opdrachtgever dit zo snel mogelijk binnen 2 maanden na ontdekking, schriftelijk bij Fotograaf aangeven. Opdrachtgever zal Fotograaf de gelegenheid geven om de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen.

7.9 Opdrachtgever zal het fotoboek thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart Opdrachtgever het fotoboek liggend op een daarvoor geschikte plaats. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik is voor eigen rekening van Opdrachtgever.

7.10 Prijzen van fotoboeken kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan Opdrachtgever worden doorberekend.

8. VERGOEDING

8.1 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijk vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

8.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

8.3 Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

8.4 De uiteindelijke vergoeding wordt gepasseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijke gehanteerde prijzen.

8.5 Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

9. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (digitale factuur) sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

9.2 Fotograaf kan een aanbetaling van 25% van het geoffreerde bedrag verlangen. Deze aanbetaling zal voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen. 

9.3 Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

9.4 De betalingsverplichting blijft ook gelden als Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo'n geval geen recht op korting of restitutie.

9.5 Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal gelden als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

9.6 Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (digitale factuur) sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

10. CADEAUBONNEN

10.1 Fotograaf kan gebruik maken van cadeaubonnen, met een geldwaarde.

10.2 Fotograaf biedt Opdrachtgever tegen inlevering van de cadeaubon eenmalig het op de cadeaubon vermelde tegoed.

10.3 Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

10.4 Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig, tenzij anders vermeld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen maar 1 keer worden gebruikt en moet in 1 keer worden besteed, een eventuele restant komt te vervallen.

10.6 Opdrachtgever kan een cadeaubon niet achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken, bijvoorbeeld om ná aankoop van een product en/of dienst alsnog de cadeaubon op die aankoop te willen gebruiken. 

 

11. ANNULERING EN OPSCHORTING

11.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.

11.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

11.3 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

11.4 Fotograaf brengt 50% van het overeengekomen factuurbedrag in rekening indien Opdrachtgever de overeenkomst later annuleert dan 3 maanden voor de overeengekomen uitvoerdatum. 

11.5 Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever, eerder dan 3 maanden voor de overeengekomen uitvoerdatum, brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

11.6 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijke is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. 

11.7 Eventuele cadeaubonnen komen te vervallen in geval van annulering door Opdrachtgever.

12. AUTEURSRECHT

12.1 Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, indien niet anders overeengekomen. 

12.2 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.

12.3 Opdrachtgever krijgt van Fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social mediakanalen. Opdrachtgever mag deze foto's uitdrukkelijk op geen enkele wijze commercieel of bedrijfsmatig gebruiken zonder toestemming van Fotograaf.

12.4 Het op eigen wijze bewerken van foto's is uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het verwijderen van een op de werken geplaatst logo, het bijsnijden van de foto's en/of het plaatsen van filters over de foto's. 

12.5 Bij publicatie van de foto's op eigen social mediakanalen dient de naam van Fotograaf vermeld te worden of moet in ieder geval de URL van de website van Fotograaf bij de foto's worden vermeld of getand. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel gebruik van de foto's. 

12.6 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen. Bovendien mag Opdrachtgever de foto's niet inzenden voor wedstrijden of publicaties in (online) kranten, (online) tijdschriften of op andere websites, zonder hiervoor vooraf toestemming te hebben verkregen van Fotograaf.

12.7 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.

12.8 Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een onbruik op het auteursrecht en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf. Bij onbruik op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, komt Fotograaf een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, ter vergoeding van de geleden schade. Betaling van schadevergoeding geeft geen verdere gebruiksrecht op het werk van de Fotograaf.

12.9 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

13. PORTRETRECHT

13.1 Fotograaf behoudt zich het recht voor de werkten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij anders overeengekomen. Fotograaf behoudt zich expliciet het recht voor de werken voor voormelde doeleinden te licentiëren aan derden.

13.2 Voor zover er sprake is van portretten of van personen die op de foto's worden afgebeeld, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor toestemming van deze persoen, dan wel dient Opdrachtgever garant te staan dat de personen geen bezwaar  hebben tegen het maken en publiceren van een portret door Fotograaf tegen gebruik van de foto's door Fotograaf, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

13.3 Indien bezwaar bestaat tegen openbaarmaking van portretten dient dit voorafgaand aan de overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Fotograaf kan in dat geval een aanvullende vergoeding verzoeken.

!3.4 Opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor portretten die door of namens Opdrachtgever worden openbaar gemaakt.

13.5 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.

14.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3 Fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn. Ook is Fotograaf niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto's.

14.4 Fotograaf is niet aansprakelijk voor mindere kwaliteit van de foto's door onvoorziene omstandigheden, zoals slechte weer- of lichtomstandigheden of door omstandigheden die te wijten zijn Opdrachtgever.

14.5 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Fotograaf aan Opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.

14.6 Indien een kind wordt gefotografeerd, dient Opdrachtgever en/of dienen de ouders op het kind te blijven letten. Fotograaf kan gedurende de reportage werken met attributen. De verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van kinderen blijft te allen tijde bij de Opdrachtgever en/of de ouders.

14.7 Fotograaf heeft het recht te weigeren een fotoshoot met kleine kinderen uit te voeren indien een kind ziek is, of wanneer Fotograaf zelf ziek is.

14.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan aan de kledingstukken, attributen, apparatuur en randapparatuur van Fotograaf, die te wijten is aan Opdrachtgever en/of andere personen meegenomen door Opdrachtgever.

14.9 De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Fotograaf gedekt wordt.

14.10 Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15. KLACHTEN

15.1 Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten to stand zijn gekomen schriftelijk aan Fotograaf te worden ingediend.

15.2 Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Fotograaf waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen.

15.3 Bij Fotograaf ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Fotograaf zich zal inzetten  de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken. 

15.4 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

16. VERWIJZING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

16.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

16.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld

16.3 Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijzigingen niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden den overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

 

17. OVERIGE BEPALINGEN

17.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

17.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft.

Fotostudio Lief

Dr Bearda Bakkerstraat 60

info@fotostudiolief.nl

bottom of page